Výzkumné programy - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Podpora výzkumných programů v rámci projektu RAPlus

Jedním z dalších projektů Centra dopravního výzkumu, v. v. i. je projekt Dopravní VaV centrum (dále jen CDV PLUS). Cílem projektu CDV PLUS je vybudovat a vytvořit jedinečné výzkumné zázemí, které prostřednictvím vlastních laboratoří, vybavení a know-how bude poskytovat komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd, a přispívat tak k optimálnímu rozvoji dopravního sektoru, nejen v regionu. Projekt RAPlus je synergickým projektem CDV PLUS. Snahou projektu RAPlus je podpořit praxe a stáže osob z řad cílové skupiny (KA 01), realizovat kulaté stoly (KA 02) a různé další vzdělávací akce (KA 03) ve vztahu k výzkumným programům CDV PLUS. Těmito činnostmi tak dojde k optimálnímu rozvoji aplikačního potenciálu a prohloubení spolupráce mezi subjekty z řad cílové skupiny projektu.

Výzkumné programy projektu CDV PLUS, které RAPlus podporuje:

1. Hloubková analýza dopravních nehod (HADN)

Hloubková analýza dopravních nehod (dále HADN) je ve světě již několik desetiletí používaný nástroj sloužící k poznání nehodového děje. Za tu dobu se prokázalo, že data získaná z HADN jsou ideálním zdrojem informací pro celou řadu odvětví počínaje automobilovou technikou, přes zvyšování kvality až po formování osobnosti řidiče. Informace získané bezprostředně po nehodě jsou důležité nejen pro dopravní inženýry, ale globálně i pro uskutečnění důležitých dopravních rozhodnutí.

Výzkumný program: Hloubková analýza dopravních nehod (HADN)

2. Humánní synergie v dopravě

Je prokázáno, že rostoucí mobilita obyvatelstva vyvolává řadu problémů v oblasti životního prostředí, zdraví a kvality života populace. Individuální automobilismus devastuje prostředí měst, fenomén „urban sprawl“ ničí příměstskou krajinu. Pouze technická řešení v dopravě mají svoje limity. Tyto problémy je nutné řešit. Jednou z možností je pak sociologie dopravní mobility.

Výzkumný program: Humánní synergie v dopravě

3. Bezpečnost v silničním provozu

Míra nehodovosti v České republice je stále nadprůměrná ve srovnání s EU, stejně tak závažnost a výše celospolečenských ztrát. Důvod vysoké míry nehodovosti a následků tkví, jak vyplývá z našich i zahraničních výzkumů, z velké části v nedostatečné či nekvalitní infrastruktuře. Klíčovým nedostatkem je nízká míra aplikace, případně neexistence metod a postupů směřujících k efektivnímu vynakládání investičních prostředků do staveb a údržby. Úpravou silniční infrastruktury lze snížit následky dopravní nehodovosti až o 50%.

Výzkumný program: Bezpečnost v silničním provozu

4. Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura je základním kamenem dopravního sektoru. Kvalitní a trvanlivé vozovky, mosty a tunely jsou nezbytným předpokladem pro zajištění plynulé a bezpečné dopravy. Výzkum dosud používaných i nových materiálů a uplatnění nových laboratorních zkoušek a diagnostických metod v oblasti dopravní infrastruktury je proto nezbytný. Cílem výzkumného programu je především výzkum materiálů, technologií a diagnostických metod využívaných pro stavby dopravní infrastruktury.

Výzkumný program: Dopravní infrastruktura

5. Doprava a životní prostředí

Doprava se stala významným faktorem v rozvoji společnosti, a to jak v pozitivním směru (přeprava osob, surovin, výrobků, informací), tak i v tom negativním (dopravní nehody, hlučnost, emise). Prudký nárůst přepravních výkonů a množství osobních i nákladních vozidel se odráží ve zvyšující zátěži životního prostředí. Zatěžující je vedle hluku z dopravy i znečištění ovzduší, podzemních i povrchových vod, půdy, bioty atd. Dalším negativním prvkem je i zábor půdy dopravní infrastruktury a fragmentace krajiny. Všechny jmenované faktory si vyžadují komplexní přístup, proto je nutné prohloubit spolupráci s odbornými pracovišti a vysokými školami.

Výzkumný program: Doprava a životní prostředí

Na základě konání společných diskuzních fór, oborových setkání a dalších vzdělávacích seminářů dojde mezi zapojenými partnery a dalšími subjekty k přenosu know-how a zkušeností, a také k propojení výzkumné, akademické a soukromé sféry, a v neposlední řadě také k zapojení CDV do nových komerčních zakázek.

RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz