Spolupráce se studenty - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Spolupráce se studenty

Jednou z klíčových aktivit projektu je také práce se studenty. Studenti vyšších odborných škol a vysokých škol jsou vybíráni a oslovováni s nabídkou stáží a odborných praxí — mohou se tak zaškolovat na pracovištích žadatele, kam by se jinak dostávali obtížněji. Studenti i výzkumní pracovníci žadatele absolvují stáže a odborné praxe také u komerčních firem sdružených pod partnerskými organizacemi. Tam mohou získat cenné praktické dovednosti, ale i pohled "z druhé strany" — pohled průmyslu na potřeby výzkumu.

Studenti a zaměstnanci VOŠ a vysokých škol jsou do aktivit zapojeni těmito způsoby:

 • účast na odborných školeních, konferencích, oborových setkáních
 • pomoc při vyhledávání stáží, odborných praxí i sekundárně pracovních příležitostech prostřednictvím proaktivní podpory
 • cílené hledání zaměstnání a odborného zaměření již během studia

Vysoké školy i firmy mají obvykle dobře propracované a funkční distribuční kanály. Tímto způsobem je zajištěno oslovení více potenciálních zájemců o aplikovaný výzkum, stáže a odborné praxe. Některé z oslovených firem sice nepatří do oboru dopravy, ale stále více se ukazuje, že je zde přínosná mezioborová spolupráce vedoucí k nestandardním řešením, která se snadno uplatňují v určitém úzkém segmentu trhu (infrastruktura, pasivní bezpečnost, systémy řízení apod).

Univerzitní portály praxí/stáží a pracovních příležitostí

Zde naleznete odkazy na portály univerzit (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické a Mendelova univerzita), které slouží k propojení nabídky praxí , stáží a pracovních příležitostí podnikatelských subjektů, ale i dalších vhodných organizací z řad veřejného popř. akademického sektoru s poptávkou studentů po praxích, stážích apod. Přístup k níže uvedeným databázím může být zpřístupněn v mnohých případech pouze registrovaným uživatelům.

Pod Hlavičkou RHK Brno funguje také projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit a podniků v Jihomoravském kraji.

Odborné praxe a stáže

V průběhu projektu proběhlo několik desítek odborných stáží a praxí studentů jak u partnerských organizací, tak u dalších veřejných institucí a firem. Praxe a stáže se setkávají s pozitivním ohlasem a zájmem ze strany studentů, kteří mají možnost prohloubit své teoretické znalosti a získat praktické dovednosti. V neposlední řadě mají možnost navázat spolupráci s mnohými organizacemi aplikační sféry a získávat tak cenné kontakty mezi potenciálními budoucími zaměstnavateli. Pro firmy a instituce jsou vítanou pomocí v pracovním procesu a také možností k zaškolení budoucího zaměstnance. V současné době tak i nadále dochází k realizaci odborných praxí a stáží.

Datum Název Místo
07.01.2013 — 09.01.2013
21.01.3013 — 23.01.2013
Psychologická první pomoc při dopravních nehodách Vítkov

Doposud proběhla řada stáží například v Regionální hospodářské komoře, BIC Brno s.r.o., v České technologické platformě bezpečnosti průmyslu o.s. atd.

V současné době se domlouvají praxe a stáže u dalších subjektů (např. IBM, Zetor apod.).

V přiložených dokumentech naleznete podrobné informace a seznam aktuálních praxí a stáží.

Aktuální praxe a stáže

RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

 • Logo AVO
 • Logo BIC Brno
 • Logo ČAPPO
 • Logo CZ-TPIS
 • Logo RHK
 • Logo SCHP
 • Logo UPOL
 • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz