Partneři projektu - Rozvoj aplikačního potenciálu - projekt RAPlus

Rozvoj aplikačního potenciálu

Partneři projektu

Asociace výzkumných organizací

Logo AVOAsociace výzkumných organizací (AVO) je jedním z klíčových partnerů po stránce zajištění nových subjektů pro potenciální nová partnerství. Členská základna AVO je složena z mnoha organizací podobného výzkumného potenciálu a to především z řad aplikovaného výzkumu.

Partner bude zapojen jako asociace zastřešující mnoho jednotlivých výzkumných organizací - umožní využití svého potenciálu k navazování nových kontaktů napříč členskou základnou.

Cílem partnerství je vzájemné hledání nových partnerství s členy AVO.

BIC Brno spol. s.r.o.

Logo BIC BrnoBIC Brno spolupracuje v oblasti inovací v dopravě s řadou významných i menších firem.

BIC Brno je součástí strategie projektu z hlediska propojení systému dopravy na inovace a výzkumné projekty v oblasti technologií nezbytných pro rozvoj dopravy a dopravních systémů.

Takto BIC Brno přispěje k rozšiřování platformy spolupráce i s dalšími novými subjekty při vytváření nových sítí spolupráce mezi institucemi s podobným zaměřením.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Logo ČAPPOČeská asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) sdružuje na dobrovolném principu tuzemské a zahraniční firmy podnikající na území ČR v petrolejářském průmyslu a obchodu.

V současné době sdružuje na dobrovolném principu 14 firem, které mají celkem 87 % podíl na trhu s petrolejářskými produkty a 32 % podíl na veřejné síti čerpacích stanic pohonných hmot.

Zabývá se především problematikou motorových paliv, topných olejů, mazacích olejů a asfaltů a dále pak problematikou alternativních paliv a vlivu těchto produktů na životní prostředí. Hlavní činnost je zaměřena na spolupráci na tvorbě legislativních předpisů a technických norem, sběru dat a informací z oboru a jejich vyhodnocování. Dále se věnuje zpracování podkladů pro školení a výuku z oboru ropa, alternativní paliva a ochrana životního prostředí pro členy, studenty a odbornou veřejnost.

ČAPPO bude zapojena především do realizace následujících aktivit projektu týkající se problematik - Alternativní paliva a pohon, zpracování ropy a logistika přepravy paliv, užití silničních asfaltů, ochrana životního prostředí. V těchto oblastech bude napomáhat vyhledávání nových forem spolupráce, propojení se svou členskou základnou a také seznamovat cílovou skupinu s aktuálními problémy současného rozvoje s možnostmi jejich řešení v kontextu s evropskými trendy.

ČAPPO bude zajišťovat vyhledávání dalších vhodných partnerů z oblasti alternativních paliv a zpracování ropy a navazování relevantních kontaktů pro řešení společných projektů a výměnu technických informací. Všechny realizované aktivity budou mít prvořadý cíl, zvýšit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty zapojenými do projektu a přispět tak k budoucímu lepšímu přenosu poznatků.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu o.s.

Logo CZ-TPISPosláním České technologické platformy bezpečnosti průmyslu o.s. (CZ-TPIS) je podpora organizací působících ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společného identifikování národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotného prosazování těchto zájmů na evropské úrovni. Klade si za cíl zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti a zkušenosti v českém průmyslu a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice.

CZ-TPIS umožní v rámci projektu propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy (tzv. vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu a dopravy).

Bude zajišťovat odborné pracovníky, kteří budou vystupovat na konaných akcích projektu. Poskytne přísun informací o termínech k připravovaným konferencím na poli bezpečnosti průmyslu České republiky a dodávání odborných článků z této oblasti vhodných ke zveřejnění na webových stránkách projektu.

Regionální hospodářská komora Brno

Logo RHKDíky zapojení Regionální hospodářské komory Brno (RHK) dojde k intenzivnímu oslovení řady subjektů z Jihomoravského kraje a okolí. Členskou základnou RHK jsou výzkumné organizace, vysoké školy, města, kraje, ale především řada průmyslových podniků, středních a malých firem s vlastním výzkumem nebo potenciálem pro uplatnění v aplikační sféře.

Forma zapojení RHK je zejména v těchto oblastech:

  1. spolupráce při realizaci 4x ročně školení, 1x ročně systematické vzdělávání
  2. zajištění a organizace kulatých stolů, při níž budou diskutovány možnosti a požadavky přítomných firem jednoho oboru s nejrůznějším zázemím a možnostmi. Tato forma se ukázala v minulých letech a v jiných projektech jako velmi účinná a efektivní. Kulaté stoly budou probíhat pro různé obory působnosti Centra dopravního výzkumu - např.: životní prostředí (podniky ŽP), materiály pro infrastrukturu (stavební firmy, výrobci, laboratoře ...), bezpečnost (dopravní podniky, obce, kraj, výrobci pasivní ochrany, VŠ apod.) atd.

Svaz chemického průmyslu České republiky

Logo SCHPSvaz chemického průmyslu České republiky (SCHP) sdružuje cca 139 členských společností, které zahrnují výrobní, distribuční a poradenské společnosti, dále odborné instituce sekundárního a terciárního vzdělávání a rovněž ústavy základního a aplikovaného výzkumu. SCHP podporuje rozvoj chemického průmyslu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti provozů a vstřícného sociálního klimatu. Prostřednictvím SCHP se nabízí možnost výrazného rozšíření možností a kapacit pro řešení budoucích projektů.

SCHP bude zajišťovat vyhledávání vhodných partnerů, navazování nových kontaktů, jejich aktivní oslovování, účast na aktivitách projektu a proaktivní vyhledávání informací potřebných pro řešení společných projektů.

Univerzita Palackého v Olomouci

Logo UPOLUniverzita Palackého v Olomouci (UPOL) je veřejná vysoká škola, jejímž hlavním posláním je vzdělávání a výzkumná činnost. Do projektu budou konkrétně zapojeny pracoviště Katedra psychologie Filozofické fakulty UPOL a Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty UPOL.

Partnerství s UPOL přinese do projektu své know-how a své již existující partnery. Umožní tak rozšíření stávající spolupráce a začlenění do existujících fungujících sítí. Obě dvě katedry budou aktivně spolupracovat při konání kulatých stolů, budou iniciovat nové oblasti spolupráce mezi VaV sférou a aplikačním sektorem. V neposlední řadě budou participovat při zajišťování stáží a odborných praxí pro své studenty a při konání různých vzdělávacích akcí projektu.

Univerzita Pardubice

Logo DFJPDopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice je fakultou multidisciplinárního charakteru zaměření technologicko-technického a obchodně-ekonomického.

Vzdělává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Jako partner projektu byla DFJP zvolena vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s prací s cílovými skupinami a s možností oslovení významného množství osob v cílových skupinách.

Univerzita bude poskytovat své zkušenosti při navazování nových partnerství, bude zajišťovat lektory pro vzdělávací akce a podklady pro zveřejňování informací na portálu.

Díky svým partnerstvím přispěje ke vzájemnému sdílení těchto partnerů v rámci kulatých stolů s množstvím dalších odborně podobně zaměřených firem.

Takto nově utvořená nebo rozšířená partnerství či celé sítě budou schopny synergicky realizovat nejsložitější VaV úkoly. V neposlední řadě bude DFJP participovat při zajišťování stáží a odborných praxí pro své studenty.

RAPlus nabízí prostřednictvím svých aktivit celou řadu služeb, které sledují prohloubení spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV, příjemce dotace) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty.

koordinátor projektu

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

 

partneři projektu

  • Logo AVO
  • Logo BIC Brno
  • Logo ČAPPO
  • Logo CZ-TPIS
  • Logo RHK
  • Logo SCHP
  • Logo UPOL
  • Logo DFJP
frantisek.vomacka@cdv.cz